Zapisz się już teraz

Opis kierunku

Absolwent studiów magisterskich uzyskuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie pracy socjalnej i dyscyplin pokrewnych. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne oraz prowadzić badania naukowe w ich ramach.

Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wsparcia prawidłowego rozwoju człowieka w różnych obszarach jego aktywności, w tym społecznej, kulturowej, biopsychicznej, jak i zaburzeń jego rozwoju o podłożu społecznym, biologicznym i psychicznym oraz o strategiach interwencji kryzysowej. Zna w sposób pogłębiony etapy metodycznego działania w pracy socjalnej, w tym metody, techniki, narządza umożliwiające opis, organizację i ewaluację działań pomocowych instytucji organizujących pomoc społeczną, w tym modelowanie struktur społecznych i procesów w nich zachodzących. Szczegółowy zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zawarty jest w tabeli efektów kształcenia.

Specjalność:

  • kierunkowa (taka jak nazwa kierunku)

 

Przykładowe przedmioty

Problemy i patologie społeczne, zarządzaniem ryzykiem w pomocy, organizowanie społeczności lokalnej: struktura, proces, narzędzia; mediacje rodzinne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, system usług socjalnych na rzecz osób starych.

Kariera i praca

Przewidywane miejsca zatrudnienia po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Praca socjalna to instytucje organizujące pomoc społeczną. Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą: regionalne ośrodki polityki społecznej; powiatowe centra pomocy rodzinie; ośrodki pomocy społecznej; domy pomocy społecznej dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie; placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego; ośrodki wsparcia, a w szczególności: środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, noclegownie, ośrodki opiekuńcze; ośrodki interwencji kryzysowej. Poza sektorem państwowym istnieje możliwość zatrudnienia w instytucjach sektora pozarządowego i prywatnego, które podejmują działania z zakresu pomocy społecznej.

Kontynuacja nauki

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest wynik ukończenia studiów wyższych wyliczony według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Kryteria klasyfikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy:  nauk społecznych i nauk humanistycznych. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne.

Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia w obszarze kształcenia innym niż humanistyczny lub społeczny obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Sprawdź inne kierunki studiów w IP