Zapisz się już teraz

Opis kierunku

Absolwent studiów dysponuje interdyscyplinarnym przygotowaniem teoretycznym obejmującym przede wszystkim wiedzę i kompetencje w zakresie pedagogiki, ale też filozofii, socjologii, psychologii. Posiada umiejętność dostrzegania problemów oraz ich rozwiązywania, także w drodze badań zaprojektowanych i zrealizowanych poprawnie pod względem metodologicznym. Umiejętnie prowadzi działalność społeczną oraz samodoskonali się, jak też jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej z zakresu pedagogiki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej. Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów.

Studia na kierunku pedagogika umożliwiają m.in. zdobycie wiedzy wypracowanej przez różne dyscypliny naukowe (filozofię, psychologię, socjologię i dyscypliny szczegółowe) oraz wiedzy metodologicznej i praktycznej, co daje podstawę do poszukiwania obszarów, wymagających naukowej eksploracji, opracowywania diagnoz i prognoz pedagogicznych, konstruowania projektów własnych badań oraz opracowywania i wdrażania indywidualnych planów i programów interwencji pedagogicznej. Absolwent kierunku pedagogika posiada wiedzę i postawy stanowiące podstawę dla oryginalności w rozwijaniu i wprowadzaniu w życie idei wychowawczych oraz badanie ich skuteczności. Posiada kompetencje umożliwiające podejmowanie indywidualnej i zespołowej pracy badawczej, uczenia się permanentnego, także z wykorzystaniem form instytucjonalnych w postaci studiów trzeciego stopnia. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra pedagogiki.

Specjalności:

  • Edukacja integracyjna i włączająca
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Przykładowe przedmioty

Etyka pedagogiczna, andragogika, dydaktyka specjalna, psychologia kliniczna, wybrane metody terapii osób niepełnosprawnych, organizacja i prawo w oświacie.

Kariera i praca

Ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ośrodki wczesnej interwencji; przedszkola: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe; szkoły: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe; poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne; ośrodki szkolno-wychowawcze oraz ośrodki rehabilitacji dziennej dla dzieci; instytucje niepubliczne: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne placówki edukacyjne; młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Kontynuacja nauki

Absolwent II stopnia ma możliwość kontynuowania studiów na III stopniu (studia doktoranckie) oraz podyplomowych w zakresie subdyscyplin pedagogiki specjalnej.

Kryteria klasyfikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy:  nauk społecznych i nauk humanistycznych. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne.

Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia w obszarze kształcenia innym niż humanistyczny lub społeczny obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Sprawdź inne kierunki studiów w IP