Zapisz się już teraz

Opis kierunku

Absolwent studiów dysponuje interdyscyplinarnym przygotowaniem teoretycznym obejmującym przede wszystkim wiedzę i kompetencje w zakresie pedagogiki, ale też filozofii, socjologii, psychologii. Posiada umiejętność dostrzegania problemów oraz ich rozwiązywania, także w drodze badań zaprojektowanych i zrealizowanych poprawnie pod względem metodologicznym. Umiejętnie prowadzi działalność społeczną oraz samodoskonali się, jak też jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej z zakresu pedagogiki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej. Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów.

Studia na kierunku pedagogika umożliwiają m.in. zdobycie wiedzy wypracowanej przez różne dyscypliny naukowe (filozofię, psychologię, socjologię i dyscypliny szczegółowe) oraz wiedzy metodologicznej i praktycznej, co daje podstawę do poszukiwania obszarów, wymagających naukowej eksploracji, opracowywania diagnoz i prognoz pedagogicznych, konstruowania projektów własnych badań oraz opracowywania i wdrażania indywidualnych planów i programów interwencji pedagogicznej. Absolwent kierunku pedagogika posiada wiedzę i postawy stanowiące podstawę dla oryginalności w rozwijaniu i wprowadzaniu w życie idei wychowawczych oraz badanie ich skuteczności. Posiada kompetencje umożliwiające podejmowanie indywidualnej i zespołowej pracy badawczej, uczenia się permanentnego, także z wykorzystaniem form instytucjonalnych w postaci studiów trzeciego stopnia. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra pedagogiki.

Specjalności:

  • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Przykładowe przedmioty

Psychologia rozwojowa, emisja głosu, etyka pedagogiczna, metodologia badań społecznych, komunikacja i kultura języka, logopedia.

Kariera i praca

Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska: nauczyciela w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (przedszkole, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej), nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych.

Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów na kierunku pedagogika mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Kryteria klasyfikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest wynik ukończenia studiów wyliczony według zasad zgodnych z regulaminem studiów wyższych ukończonej uczelni.

Sprawdź inne kierunki studiów w IP