Zapisz się już teraz

Opis kierunku

Kwalifikacje uzyskiwanie przez absolwenta

  • pogłębiona wiedza z zakresu teorii i pojęć pedagogicznych oraz dyscyplin dodatkowych istotnych dla rozumienia procesów i zjawisk pedagogicznych
  • zaawansowana wiedza na temat metod badawczych pedagogiki
  • umiejętności tworzenia wiedzy pedagogicznej
  • umiejętność konceptualizowania i realizowania projektów badawczych
  • umiejętność rozwiązywania problemów pedagogicznych, teoretycznych i praktycznych
  • umiejętność planowania własnego rozwoju intelektualnego
  • umiejętność komunikacji z ekspertami w swojej i innych dziedzinach w zakresie dyskutowania problemów i referowania wyników badań
  • umiejętność zaprojektowania i zrealizowania zajęć dydaktycznych w szkole wyższej

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest: nabycie przez studentów pogłębionej, zaawansowanej wiedzy w dyscyplinie pedagogiki; zdobycie umiejętności samodzielnej pracy badawczej oraz prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim, a także przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Kryteria klasyfikacji

Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schemat:

Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:Ocena dostateczna – 6 pkt

Ocena dostateczna plus – 8 pkt

Ocena dobra – 10 pkt

Ocena dobra plus – 12 pkt

Ocena bardzo dobra – 14 pkt

14
2 Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0 11
3 Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej (do 3 stron), rozmowa kwalifikacyjna (zagadnienia:1. Pedagogika jako logos edukacji?

2. Wychowanie – trudności, dylematy, paradoksy.

3. Kolektywizm vs  indywidualizm, orientacja prospołeczna vs egoizm – wyzwania dla edukacji i pedagogiki.

4. Kształcenie jako praktyka społeczna i przedmiot badań – tradycja i współczesność.

5. Pedagogika i edukacja wobec Innego.

6. Współczesne wyzwania stojące przed edukacją akademicką.

7. Pedagogika i edukacja w dobie „mediatyzacji” życia.

8. Paideia we współczesnej pedagogice),

oraz esej pedagogiczny (do 10 stron)

70
4 Inne : znajomość języka obcego, publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, stażach naukowych i studiach zagranicznych, stypendia naukowe i nagrody naukowe lub inne potwierdzone osiągnięcia, np. udział w kołach naukowych 5
Łącznie 100

Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

0 – 40 pkt – ocena niedostateczna

41 – 53 pkt – ocena dostateczna

54 – 62 pkt – ocena dostateczna plus

63 – 75 pkt – ocena dobra

76 – 84 pkt – ocena dobra plus

85 – 100 pkt – ocena bardzo dobra

Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 54 pkt (ocena 3,5 – dostateczna plus).

Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.

Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:

obszar kształcenia: nauki społeczne
dziedzina kształcenia: nauki społeczne
dyscyplina naukowa: pedagogika

Sprawdź inne kierunki studiów w IP