Zapisz się już teraz

Opis kierunku

Mimo że w wielu ośrodkach w Polsce i na świecie kształci się od dawna profesjonalnych animatorów i menedżerów kultury, w całej swej dotychczasowej historii Uniwersytet Szczeciński nie prowadził dotąd takiego kierunku studiów. Zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów kultury, nowocześnie wykształconych, jest bardzo duże, przede wszystkim w instytucjach i organizacjach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, społeczną, turystyczną i rekreacyjną.

Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

Nauczysz się:

 • stosować w praktyce metodyki animacji kultury w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach,
 • wykorzystywać elementy public relations i marketingu przy promowaniu wydarzeń kulturalnych,
 • planować i realizować projekty kulturalne różnego typu oraz organizować imprezy,
 • diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 • zarządzać instytucjami kultury

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują jako:

 • urzędach administracji państwowej samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną,
 • państwowych instytucjach kultury (wojewódzkich ośrodkach kultury, muzeach, biurach wystaw artystycznych, teatrach, młodzie­żowych domach kultury, itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskich centrach kultury, gminnych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych, itd.),
 • innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe),
 • organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych,
 • prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalno­ścią kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą, itp.,
  – samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych.

Dodatkowe informacje

Brak.

Kryteria klasyfikacji

przedmioty maturalne

Grupa I

język polski

Grupa II

język obcy nowożytny: dowolny

Grupa III

przedmiot dowolny

Sprawdź inne kierunki studiów w IP